Ako osobné údaje spracúvame

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, zahŕňajú Vaše:

* meno a priezvisko členov organizácie  a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie ,

* dátum narodenia členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,

* adresa trvalého bydliska členov organizácie  a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,

* kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónnych čísel, členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,

* meno a priezvisko a kontaktné údaje zákonného zástupcu osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je členom organizácie  alebo účastníkov podujatia, ktoré organizácia,

* údaje o zdraví členov organizácie  a účastníkov podujatia v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ochrany zdravia a života členov organizácie  a účastníkov podujatí počas konania podujatia organizovaného organizáciou.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Naše vnútorné predpisy týkajúce sa uchovávania osobných údajov sú v súlade so všetkými príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Stanovujú dobu, počas ktorej môžeme uchovávať rôzne druhy údajov a sú pravidelne prehodnocované. Údaje, ktoré podľa časových limitov stanovených v našich predpisoch už viac nepotrebujeme, zlikvidujeme bezpečným a spoľahlivým spôsobom.