Informácie potrebné na splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prevádzkovateľ, ktorým je Súkromné Centrum voľného času LauraHumenné (ďalej len „SCVČ Laura“), so sídlom Lipová 23, 06601 Humenné spracúva Vaše osobné údaje ak ste

  • nám odovzdali písomnú žiadosť o členstvo v SCVČ Laura,
  • nám odovzdali prihlášku na podujatia, ktoré organizujeme v priebehu roka,
  • ste našim zamestnancom alebo dobrovoľníkom.

Osobné údaje, ktoré sme od Vás získali boli získané na konkrétny, výslovne uvedený a legitímny účel a budú spracúvané zákonným spôsobom a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. SCVČ Laura ako prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia a vypracoval interné postupy pri spracúvaní osobných údajov s cieľom zaistiť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti a súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi v tejto oblasti.

  1. V prípade, že ste nám odovzdali písomnú žiadosť o prijatie do SCVČ Laura osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, spracúvame s nasledovným účelom a právnym základom:
Účely spracúvania  právny základ spracúvania
–        prihlásenie dieťaťa do SCVČ Laura

–        vykonanie organizačných a administratívnych opatrení v súvislosti s vydaním rozhodnutia o prijatí/neprijatí,

–        prijatie nevyhnutných opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia dieťaťa a zdravia ostatných detí,

 

 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

–        zaradenie dieťaťa do záujmového útvaru podľa ročníka,

–        uľahčenie vzájomnej komunikácie

–        členstvo v združení Laura, združenie mladých (zriaďovateľ SCVČ Laura),

–        informovanie o činnosti SCVČ Laura a propagácia činnosti

Právnym základom na spracúvanie uvedených osobných údajov je súhlas

dotknutej osoby

Osobné údaje uvedené na prihláške, budú z hľadiska doby uchovávania spracúvané v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí lehoty, počas ktorej je SCVČ Laura povinné prihlášky a pedagogickú dokumentáciu archivovať, budú osobné údaje zlikvidované.

  1. V prípade, že ste vy, alebo osoba, ktorej ste zákonným zástupcom účastníkom podujatia, osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, spracúvame s nasledovným účelom a právnym základom:
Účely spracúvania  právny základ spracúvania
–        prihlásenie dieťaťa na podujatie (prihláška)

–        vykonanie organizačných a administratívnych opatrení v súvislosti s realizáciou tábora (napr. prezenčky, objednávanie cestovných lístkov)

–        prijatie nevyhnutných opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia dieťaťa a zdravia ostatných účastníkov tábora

–        informovanie o činnosti SCVČ Laura v Humennom a združenia Laura, združenie mladých- stredisko Humenné (napr. fotodokumentácia, video dokumentácia)

 

 

Právnym základom na spracúvanie uvedených osobných údajov je súhlas

dotknutej osoby

Osobné údaje budú spracúvané pred začatím a počas podujatia. Po skončení podujatia budú osobné údaje spracúvané, až kým nebude odovzdaná dokumentácia k poskytnutým projektom a finančným prostriedkom.

III. V prípade, že ste naším zamestnancom alebo dobrovoľníkom osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, spracúvame s nasledovným účelom a právnym základom:

Účely spracúvania právny základ spracúvania
–        vykonanie organizačných a administratívnych opatrení pred, počas a po skončení pracovného pomeru/ dobrovoľníckej činnosti,

–        vydanie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti na účely poukázania asignovanej dane,

 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 

Zákon č. 282/2008 o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje, budú z hľadiska doby uchovávania spracúvané v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, následne budú osobné údaje zlikvidované.

Príjemcami osobných údajov môže byť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Mesto Humenné, Prešovský  samosprávny kraj, obce, v ktorých majú dotknuté osoby trvalý pobyt, členovia zdravotnej služby, zriaďovateľ SCVČ – Laura, združenie mladých- stredisko Humenné, účtovník.

 

Ako dotknutá osoba, od ktorej prevádzkovateľ získal osobné údaje máte voči prevádzkovateľovi za zákonom stanovených podmienok právo

– požadovať prístup k jej osobným údajom,

– na opravu  alebo vymazanie poskytnutých osobných údajov,

– na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

– namietať proti spracúvaniu,

– na prenosnosť osobných údajov,

 

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 82007 Bratislava 27.