Mesačné vzdelávacie podujatie dobrovoľníčiek ViMe  prebiehalo individálne a dotýkalo sa témy princípu viery v preventívnom výchovnom systéme don Bosca.

Úvodnú aktivitu zameranú na prepojenosť ako symbol vnášania viery do každodenného života, akčne prevedenú nebolo možné realizovať a tak sa aj na tomto príklade dalo pozorovať, aké dôsledky má nekomplexnosť . 

Dievčatá dostali teoreticky vysvetlené komponenty princípu viery, medzi ktorými si interaktívne vytvárali vlastnú loďku, do ktorej vpisovali  znaky  viery  a piesňou reflektovali nad jej charakteristikami. Nasledovalo krátke zamyslenie z poučného podobenstva a písaním vyjadrená spätná väzba vzdelávania.