19.1.2018 sa uskutočnilo prvé  novoročné animko Jelly. Dievčatá sa veľmi  tešili,  že  sa mohli opäť  stretnúť a znova  sa niečo nové o animátorstve naučiť.

Tento krát  ich téma znela.   “ Preventívny  systém  dona Bosca.“  Kde nabrali skúsenosti o rôznych  systémoch výchovy. Každá  dvojica,  si neskôr  zahrala rolu jedného  systému  kde zistili, že  pri deťoch  nie je dobré  realizovať permisívny či  represívny systém  ale najmä  preventívny,  ktorý stával  do popredia aj sám  don Bosco.

Keďže  preventívny  systém  sa opiera o tri piliere – rozum,  náboženstvo  a láskavosť,  dievčatá  mali úlohu utriediť rôzne  charakteristiky  do daných pilierov. Neskôr  diskutovali  o podobenstve dobrého  pastiera, hľadali jeho vlastnosti ako aj vlastnosti zlodeja oviec a na tomto príklade sa reflexiou zamýšľali aj na prvkoch menovaného systému a tým, ako ho prakticky reálne uskutočňovať ako dobré pastierky vo výchove deti a mladých.

Autor: Dominika Kračanská